You are currently viewing Principiile didactice. Conceptul de principiu didactic

Principiile didactice. Conceptul de principiu didactic

Principiile didactice sunt instrumente didactice fundamentale ce stau la baza organizării și desfășurării procesului instructiv-educativ în toate nivelurile de practicare a educației fizice. Ele reprezintă relația de bază dintre sistemul didactic și subiecți, statornicită în acțiunea lor comună de transpunere în practică a idealului educației fizice și mai ales a obiectivelor caracteristice.

Desfășurarea procesului instructiv-educativ presupune respectarea unor reguli și norme pedagogice. Aceste norme și reguli stabilesc cadrul care conturează și dirijează acțiunile de formare ale activității didactice. Conceptul de normă pedagogică reprezintă un concept abstract ce aduce o gândire de conduită, prin raportarea acțiunii formative la un sistem de ordine și norme ce ajută în orientarea acțiunilor.

Principiile didactice își găsesc aplicativitate în toate sectoarele activitățiile practice. Acestora li se pot conferi și atributul de cerințe generale de mare însemnătate pentru dirijarea procesului instructiv-educativ în educație fizică și sport.

Principiile didactice  sunt definite la nivelul procesului instructiv-educativ angajand în prin plan raspunderea instructorului (indiferent de specialitate) efectuată la nivelul de instruire eficace a fiecărei activități de învățare.

Totodată, principiile didactice au și o factură orientativă. Acest caracter orientativ este determinat de dinamismul și complexitatea procesului instructiv-educativ, care necesită o adaptabilitate continuă la situațile noi apărute.

Având la îndemână literatura de specialitate, vom încerca să clasificăm principiile didactice în patru categorii mari, și anume:

 1. Principii cu caracter general.
 2. Principii care se impun cu dominanță asupra conținutului învățământului.
 3. Principii care acționează asupra metodologiei didactice și formelor de organizare a activităților.
 4. Principii specifice activității de educație fizică.

1. Principiile didactice cu caracter general

Din această categorie fac parte:

 • Principiul aplicativității cunoștințelor în practică. Conform acestui principiu, în activitatea instructiv-educativă la nivelul educației fizice orice însușire se valorifică prin competiții sportive sau alte activități sportive.
 • Principiul respectării particularităților subiecților. Conform acestui principiu se scot în evidență însemnătatea și nevoia de predare a cunoștințelor în raport cu însușirile elevilor, care la nivelul educației fizice urmăresc aspecte legate de nivel de pregătire dezvoltare fizică, vârstă și sex.

2. Principiile didactice care se impun cu dominanță asupra conținutului învățământului

Din această categorie fac parte:

 • Principiul accesibilității cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor. Acest principiu se află într-o foarte strânsă relație cu principiul respectării particularităților subiecților, având în vedere respectarea particularităților de individualitate și mai ales vârstă.
 • Principiul sistematizării și continuității în învățare. Se referă la necesitatea supunerii atenției asupra corelării informațiilor interdisciplinare, avându-se în vedere folosirea unei experiențe dobândite anterior e către subiect.

3. Principiile didactice care acționează asupra metodologiei didactice și formelor de organizare a activităților

La această categorie avem trei principii:

 • Principiul corelației dintre senzorial și rațional, dintre concret și abstract în procesul de predare-învățare. Denumit și principiul intuiției, acesta se aplică în procesul de formare al sistemului didactic.
 • Principiul participării conștiente și active. Constă în evaluarea subiectului ca subiect al propriei deveniri.
 • Principiul însușirii temeinice a cunoștințelor și deprinderilor. Acest principiu presupune dovedire în timp prin menținerea la un nivel înalt a motricității.

4. Principii specifice activității de educație fizică

Principiile din această categorie pot fi ușor încadrate în categoriile de mai sus , însă s-a considerat separarea acestora din punct de vedere didactic (A. Dragnea și colaboratorii, Educație fizică și sport – Teorie și didactică). Din această catgorie fac parte:

 • Principiul solicitării gradate a organismului. Urmărește respectarea unor problematici legate de caracteristicile fiziologice ale organismului uman.
 • Principiul solicitării optime. Se referă la caracteristicile solicitării de natură fizică și psihică la care este supus sportivul în timpul sctivității fizice.
 • Principiul frecvenței și duratei solicitării. Mai este denumit și principiul iterației optime a solicitării și se referă la necesitatea specificului activităților motrice pe o perioadă de timp.

Bibliografie

1. L. P. Matveev și A.D. Novikov, Teoria și Metodica educației fizice, Editura Sport Turism, București, 1980;

2. A. Dragnea și colaboratorii, Educație fizică și sport – Teorie și didactică, Editura FEST, București, 2006.

Lasă un răspuns